Privacy

Uiteraard doen wij er alles aan om al uw persoonlijke gegevens zo volledig mogelijk, zo correct mogelijk en zo veilig mogelijk te verwerken.

Wij hanteren bij de verwerking van uw gegevens de volgende kernwaarden;

Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens. We slaan alleen gegevens op die ons doel dienen, de beste zorg voor u.

Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.

Beveiligen – Wij nemen de opslag van uw gegevens heel serieus. Al uw gegevens worden dan ook opgeslagen op een modern ICT systeem welke continue proactief wordt geüpdatet en gemonitored door een gespecialiseerd ICT bedrijf voor de zorg. Zij beheren proactief  alle relevante items m.b.t. veiligheid en continuïteit van het systeem. Het ICT systeem is in ons eigen beheer en op Nederlandse bodem.

Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Wij streven ernaar om uw gegevens zo beperkt en actueel mogelijk te houden. Wilt u uw gegevens opvragen, nazien, corrigeren of laten verwijderen kunt u hiervoor contact opnemen met onze praktijk.

Onze balie assistente kan u uw gegevens verstrekken, samen met u controleren en wijzigen indien nodig. Indien u wenst kan ook een aanvraag tot verwijdering van uw gegevens worden ingediend. Let op dat sommige gegevens in een medisch dossier verplicht zijn te bewaren, dit wordt per aanvraag bekeken.

Verstrekking aan derden – Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Bewaartermijn – Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de

gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden – Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring – Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u vragen over ons privacybeleid, neemt u dan gerust contact met ons op, dan lichten we deze graag aan u toe.

Niet voor op de website en ter info: Procedure recht tot vernietigen gegevens

Richtlijnen qua bewaartermijn van een medisch dossier zijn op moment van schrijven van dit document, februari 2018, 15 jaar. Dit kan zelfs langer zijn, indien hier goede reden voor is.

Dit kan inhouden dat een verzoek van een persoon tot vernietiging van een dossier, niet rechtsgeldig is. Dit zal in alle gevallen zijn wanneer een patiënt bij u in behandeling is.

Onderstaand een artikel van de Autoriteit Persoonsgegevens, die hier de richtlijnen voor aangeeft;

Vraag en antwoord Autoriteit Persoonsgegevens, februari 2018
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/medisch-dossier

De hoofdregel is dat uw medisch dossier minimaal 15 jaar moet worden bewaard na het einde van de behandelingsovereenkomst. Dit is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Maar soms moet uw dossier langer of juist korter worden bewaard.

Langer bewaren
Uw medisch dossier moet langer worden bewaard dan 15 jaar als:
er een andere wettelijke bewaartermijn is;
  dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening;
  de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders.

Korter bewaren
Voor medische gegevens die niet onder de WGBO vallen, zoals verpleging en verzorging door de thuiszorg, geldt de algemene regel dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is.